Vadīšanas eksāmena laikā tiek vērtētas pretendenta zināšanas, prasmes un iemaņas (kompetenci) sagatavoties transportlīdzekļa vadīšanai un vadīt transportlīdzekli ceļu satiksmē. Vērtēts tiek kompetences līmeni katrā no iepriekš norādītajos punktos minētajām kompetencēm, bet lēmumu par eksāmena rezultātu pieņem, izvērtējot pretendenta sniegumu kopumā. Pretendenta kompetence tiek vērtēta šādos līmeņos:

  • labi – kompetences līmenis visās iepriekš norādītajos punktos minētajās kompetencēs atbilst nepieciešamajam, pretendents stabili iekļaujas ceļu satiksmē, nerada draudus sev vai citiem satiksmes dalībniekiem, zina un prot izmantot galvenās normatīvo aktu prasības, ievēro ceļu satiksmē vispārpieņemtās normas, izprot satiksmes situāciju un pieņem atbilstošus lēmumus;
  • pietiekami – kompetences līmenis visās iepriekš norādītajos punktos minētajās kompetencēs atbilst minimāli nepieciešamajam, pretendents kopumā iekļaujas ceļu satiksmē, nerada draudus sev vai citiem satiksmes dalībniekiem, zina un prot izmantot galvenās normatīvo aktu prasības, ievēro ceļu satiksmē vispārpieņemtās normas, izprot satiksmes situāciju un pieņem atbilstošus lēmumus, bet nepieciešami uzlabojumi un tālāka patstāvīga attīstība;
  • nepietiekami – kompetences līmenis vienā vai vairākās iepriekš norādītajos punktos minētajās kompetencēs neatbilst minimāli nepieciešamajam, pretendents nespēj iekļauties ceļu satiksmē, rada vai var radīt draudus sev vai citiem satiksmes dalībniekiem, nepārzina vai neprot izmantot galvenās normatīvo aktu prasības, neizprot satiksmes situāciju un neprot pieņemt atbilstošus lēmumus, līdz ar to tiek vai var tikt radītas satiksmei bīstamas un traucējošas situācijas.

Eksāmens ir nokārtots, ja:

  • pretendentam ir labs vai pietiekams kompetences līmenis;
  • figūras ir izpildītas ne vairāk kā ar diviem mēģinājumiem katra.